Get Adobe Flash player

Công ty SUFAT VIETNAM đạt tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000.

 Ngày 23/07/2003 Trung tâm chứng nhận quản lý chất lượng và an toàn cục đăng kiểm Việt Nam ( VRQC ) đã cấp chứng nhận có hiệu lực 3 năm công nhận hệ thống quản lý chất lượng của công ty SUFAT Việt Nam đã phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000.

 

                  Giấy chứng nhận số    : 03 QMS 004

                  Thời gian có hiệu lực  : 03 năm kể từ ngày 15/07/2003